Privacyverklaring

Reach Out 2, gevestigd aan de Herman Kruyderlaan 1, 1261 ZX Blaricum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Met uw persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens
Herman Kruyderlaan 1
1261 ZX Blaricum
Website: https://www.reachout2.nl
E-mail: info@reachout2.nl

Uw persoonsgegevens
Reach Out 2 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op deze website, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Reach Out 2 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om uw aanvraag te kunnen behandelen.
  • Om te beantwoorden aan uw hulpvraag
  • Reach Out 2 verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Geautomatiseerde besluitvorming
Reach Out 2 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Reach Out 2) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Reach Out 2 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien de persoonsgegevens uitsluitend administratieve gegevens bevatten (zoals b.v. nodig voor de belastingdienst) dan geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Overige gegevens worden, zodra deze niet meer functioneel noodzakelijk zijn, direct gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden
Reach Out 2 verstrekt uitsluitend aan derden informatie alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan daarmee de website geoptimaliseerd worden. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt zodat deze niet herleid kan worden tot een persoon.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie ook de cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reach Out 2 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@reachout2.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U ontvangt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, een reactie.
Reach Out 2 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Gegevensoverdraagbaarheid
U heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of een door u aangewezen persoon of organisatie te sturen. Stuur in dat geval een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door u is gedaan. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Stuur de gegevens naar:
Reach Out 2
Herman Kruyderlaan 1
1261 ZX Blaricum
info@reachout2.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Reach Out 2 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@reachout2.nl

Verzoek om inzage
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@reachout2.nl
We nemen uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandeling en reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Bent u niet tevreden met de manier waarop wij zijn omgesprongen met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.